جنبه الگويي مادر ـ دختران مادران خود را الگو قرار مي دهند و از طريق او مي فهمند چگونه يك زن مي تواند با ديگران در رابطه باشد وچگونه مي تواند گذشت وايثار كند. او گرمي صفاي زندگي وعواطف عالي در عشق وايثار از مادر خود مي آموزد. از او درس اعتماد به نفس ، اخلاق و انسانيت مي گيرد. شهامت وجرأت براي خود پديد     مي آورد . تقليد وهمانندي براي دختران ضروري است. پيش از آنكه راه وروش خاصي براي زندگي پيدا كند، نياز به الگوئي دارد كه شخصيت خود را نمايش دهد ومادر، چنين فردي است.

سخنان مادر و رفتار او به گونه اي است كه گوئي درهاي آسمان را به روي خود مي گشايد وروحي تازه در او بوجود مي آيد. مادر در جنبه الگوئي خود مخصوصاً به اين نكته بايد توجه كند كه دخترش چگونه زندگي مي كند، چگونه مي انديشد ودر مراحل مختلف عمر از چه جنبه هايي خوشش مي آيد؟ چگونه مي توان در او نفوذ كرد وبه چه صورتي مي توان او را به راه آورد؟ ويا از راهي دور ساخت. مادران مسئول صلاح وفساد فرزندان خويشند. آنان مسئولند كه در دامنهاي خود اولاد متّقي بار آورند و به جامعه تحويل دهند ، بچه هائي تربيت كنند كه از آمال و آرزوهاي انبياء حفاظت نمايند. وصول به اين اهداف وانجام اين مسئوليت نياز دارد به سه عنصر : آگاهي ، ايمان واعتقاد، عمل. مادام كه اين سه درهم نياميزند ، اميدي به خير وصلاحشان نمي توان داشت.

باهمه فنون ومراقبتهائي كه در تربيت فرزندان اعمال مي شود، بايد از خدا نيز مدد خواست وهمانند زكرياي پيامبر دعا كرد وگفت : خداوندا، او را موجودي مورد پسند ومرضّي خودت قرار ده (ربّ هبْ لنا منْ لدُنك وليّاً ، واجْعلْهُ ر‍بِّ ر‍ضيّاً (قائمي ، 76).

2 ـ مدرسه : نظر به اينكه تمام ملتها كوشش مي كنند كودكان خود را درست تربيت نمايند، واز عوامل پيش بيني نشده وهمچنين از آثار غائله وبازده سوء محيط بد خانوادگي بكاهند، مدارس را تأسيس كردند، تايك محيط تربيتي ـ كه اجتماع آنرا پذيرفته ودولت ها نيز از آن به منظور خدمت به اجتماع حمايت مي كنند ـ آماده شود(حجّتي ، 68).

صفحه 22

+ نوشته شده در دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:12 توسط زینب فرجی

« دين »

ازسخنان گهربار حضرت محمد (ص)

آفت دين سه چيز است ،داناي بركار، پيشواي استحكار، مجتهد نادان.

بهترين زهد آن است كه به آن چه داري خشنود باشي وبهترين چيزي كه از خدا مي توان خواست عافيت دين ودنياست.

كسي كه بوسيله دين از دنيا بهره جويد برترين مردم است.

من دين ساده و آسان آورده ام وهركس با اين روش مخالفت كند از من نيست.

بهترين كارهاي دين شما آسانترين آنهاست.

علم از عبادت بهتر است واساس دين ترس از خداست .هركه ضمن دفاع از دين خود كشته شود ، شهيد شده است.

روزگاري فرا مي رسد كه هركس خواهد دين خدا را نگهدارد مثل اين است كه آتش به دست گرفته باشد.(احاديث موضوع نهج الفصاحه صفحه 116)

دين در اصطلاح

دين : عبارتست از شناخت يك نيروي فوق بشري كه داراي قدرت مطلقه است مخصوصاً اعتقاد به خدا كه شايسته عبادت است.

دين : عبارت است از جستجوي جمعي براي يك زندگي كاملاً رضايتمندانه.

دين در اسلام : مجموعه دستورات وبرنامه هاي تعاليم سازنده اي كه پيامبراكرم (ص) از جانب پروردگار عالميان آورده است را گويند كه بهترين وكاملترين دينها مي باشد.

دين از نظر ويليام جيمز :

دين عبارتست از احساسات وتجربيات افراد در هنگام تنهايي آنگاه كه خود را در برابر هر آنچه كه الهي مي نامند، مي يابند.

صفحه 30

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:41 توسط زینب فرجی

در تربيت دختران اصل بر اين است كه آن را به گونه اي بار آوريم كه در عين زندگي در اجتماع بتوانند خود را از عوارض وخطرات ناشي از آن مصون دارند ودر مواقع دشوار گليم خود را ازآب بيرون بكشند.

والدين بايد براخلاق ورفتار دختران در محيط حيات اجتماعي خائف باشند ومراقبت كنند كه امنت الهي شان به دام نيفتد. وبالاخره روسو مي گويد : «طفل به دلخواه مادر، تربيت مي شود .اگر مي خواهيد معني شرف وفضيلت را بفهميد بايد مادر او را تربيت كنيد.» (قائمي، 76)

روشهاي تربيت ديني (سليماني،78) :

اهم روشهاي موجودتربيت ديني در بين نوجوانان وجوانان عبارتند از :

ـ روشهاي آگاهي بخش چون روش اعلام وشعار، روش آيت، روش تذكروهشدار، امر به معروف، ارشاد،...

ـ روشهاي عاطفي چون روش حبّ ، روش رحمت، روش حثّ يا تحريك عواطف ، روش همراهي وهمكاري، احسان.

ـ روشهاي جلب ، چون پذيرش ، احترام ، تكريم وتفخيم، تقرب، التفات ، لطف.

ـ روشهاي خيرخواهانه چون وصيّت، نصيحت، وعظ ، حكمت ...

ـ روشهاي اقناعي چون استدلال، محاجّه ، تحدّي ، برهان، محبت.

ـ روشهاي تبيني، چون تشريح وتحليل ، محاوره وگفتگوي آزاد.

ـ روشهاي اميد ساز چون وعده، رجاء، بشارتها.

ـ روشهاي ترغيبي چون ذكر صالحان، داستان، بازي.

ـ روشهاي عنايت آميز چون مطالبه ومزاح، عبور كريمانه ، تغافل ، تسامح ، تجاهل ، امهال.

ـ برخوردهاي غيرمستقيم مثل كنايه، تعريض، اشاره، تلويح.

ـ روشهاي جدّي در برخورد، مثل اعلام تعجب، زمّ وقدح، تنفير ومتغير، قطع محبت ، قهر.

صفحه 24

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:40 توسط زینب فرجی |

ـ روشهاي اعتراض مثل عقاب، اعتراض ، ابراز تأسف، نهي ، محروم كردن.

ـ روشهاي سرزنشها ونعبير مثل ملامت ، توبيخ، تحقيرعمل.

ـ روشهاي هشدار دهنده مثل اخطار ، عقاب، افشاء.

ـ روشهاي تهديدي مثل ارعاب، وعيد، تخدير، تخويف.

ـ روشهاي تنبيهي مثل اخذ، بطشِ امكانات، نكال، تعزير، رجز،خدي و...(سليماني، 78).

دربين اين روشها، روش الگوئي، روش محبت، روش تكريم شخصيت ، روش موعظه ونصيحت وروش تشويق وتنبيه مورد بحث وتأكيد بيشتر صاحبنظران مي باشد كه از توضيح مجزاي روشها خودداري مي كنيم.

صفحه 25

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:36 توسط زینب فرجی

3ـ تعيين تأثير انجام اعمال مذهبي در خانواده در تربيت ديني كودكان ونوجوانان اين نتايج قابل توجه است :

1ـ طرز فكر واعتقادات خانواده در تربيت ديني كودكان ونوجوانان ، بسيار مؤثر است . والدين معتقد ، فرزنداني موحد و والدين بي اعتقاد، فرزنداني كافر خواهند داشت كه البته در اين گونه موارد استثناء هم وجود دارد.

2ـ در تربيت ديني كودكان و نوجوانان ، خانواده مؤثرتر از جامعه است . چرا كه زيربناي اعتقادي آنان از همان اوايل خردسالي در خانواده پي ريزي مي شود.

3 ـ انجام اعمال مذهبي در خانواده تا حد زيادي در تربيت ديني كودكان ونوجوانان مؤثر است . اعمالي نظير نماز، روزه ، قرائت قرآن و... كه با مداومت انجام گيرد ، آنان را نسبت به اينگونه اعمال علاقمند مي كند.

ايشان روشهاي مطلوب متعددي را در مورد تربيت ديني در مدارس ، معذفي كرده اند كه بعلت طولاني بودن ، از ذكر آنان صرفنظر مي گردد (زارعي زاد ، 77).

در تحقيق ديگري كه در مورد « بررسي روشهاي تربيت ديني دربين نوجوانان وجوانان پسر وارائه الگوهاي مناسب در تبريز واسكو » انجام گرفته نوع تحقيق توصيفي است و ابزار آن پرسشنامه ومصاحبه بوده است .

اهداف تحقيق به شرح زير است:

1ـ تعيين تأثير نگرش والدين نسبت به گرايش نوجوانان وجوانان به اعتقادات مذهبي وتربيت ديني آنها.

2ـ تعيين نوع آموزشها مورد نياز براي تربيت ديني دانش آموزان.

3ـ تعيين رابطه گرايش دانش آموزان به نماز وعوامل مدرسه اي.

4ـ تعيين الگوهاي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه در مورد انتخاب رهبران ديني.

5ـ تعيين روشهاي مؤثر تربيت ديني در دانش آموزان راهنمايي و متوسطه.

صفحه 44

+ نوشته شده در یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 20:46 توسط زینب فرجی |

 

کلکسیون پروانه هایش
کامل شد
وقتی درون پیله ای شیشه ای
پرواز کرد
ونَمرد.
زینب فرجی

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:56 توسط زینب فرجی |

بيلمزديم

جهاندا اويانان اتمي سيحالارين

باشلانيشي سنين باخيشلاريويدي

بيلمزديم

 آراميزدا

آيريليق دوشسه

دنيزباليق لاري دا زهر دادي وئرجاق

ائوده گول آچان آرزيلاريمزدا،

حسرت اولوب

 ياپيشاجاق قادينين دوداقلارينا

اگر داراق اولسايديم

دولانايديم ساچلاريون آراسيندا

ساچلاريو دولايديم بويونوا

آزادليقي ياتيردايدم

 گئجه گوندوز ياستقين اوستونده

بورا جهنمين هانسي كوچه بازاردي؟

قان ياغماسا گؤزلريمزده

حيطميزده،

 گلين چيخا بيلمزدي ايشيق

قان قوسورام زينداندا

قارقالار جيغيلدايرلار

قارا چارقاديمدا

سئرچه لربارماقلاريمي ديشليرلر

بيلمزديم دونيانين ايكي قاپي سي وار

ايكي پنجره سي

بيرسي ياغيشدا دوغولان مهربان سئوگيدي

بيريسي ده هاوادا قالان ياغيش محبتيدي

اوغرلاماق ايستيرم

سيزين شهريزهروشيمايا

 دوشن بومبالاري

...

سن باخايسان

 دونيام دئيشك دوشور.

زينب فرجي 94/7/20

 

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 11:20 توسط زینب فرجی |

ماوی قوش"

بیر ماوی قوش وار اوره ییمده
چیخماغا جان آتان
آنجاق من اوندان گوجلویم،
قال،دئییرم اونا،
کیمسه نین سنی گؤرمه سینه ایذین وئرمرم.
بیر ماوی قوش وار اوره ییمده
چیخماغا جان آتان
آنجاق ویسکی تؤکورم اوستونه
سیگار دومانینا بوغورام،
فاحیشه لر، بارمن لر و
باققال چیراقلاری
هئچ بیر زامان بیلمیرلر اونون اوردا اولدوغونو.
بیر ماوی قوش وار اوره ییمده
چیخماغا جان آتان
آنجاق من اوندان گوجلویم،
یات اوغلان آشاغی،دئییرم اونا،
اوجاغیما انجیر تیکمک می نیتی؟
آوروپاداکی کیتاب ساتیشلارینی
بالتالاماق می؟
بیر ماوی قوش وار اوره ییمده
چیخماغا جان آتان
آنجاق آغیللی یام،
ساده جه گئجه لری ایجازه وئریرم چیخماسینا،
هامی یاتاندان سونرا.
اوردا اولدوغونو بیلیرم،
اونا دئییرم،
کدرلنمه آرتیق .
سونرا یئرینه قویورام
آنجاق یئنه یاواشجا اؤتر
تام اؤلمه یینه ده ایجازه وئرمیرم
و بیر لیکده یاتیریق
گیزلی سؤزلشمه میزله
و اینسانی آغلاداجاق قدر گؤزل،
آنجاق من آغلامارام
سیز نئجه؟

چارلز بوکوفسکی

+ نوشته شده در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ساعت 21:59 توسط زینب فرجی |

"ائلئسانین گؤزلری"

اؤیله دریندی کی گؤزلرین،ایچمه یه اییلدیییم ده
بوتون گونشلری پارلاق گؤردوم اوردا
اوردا بوتون اومودسوزلوقلاری گؤزله ین اؤلوم
اؤیله درین کی هر شئیی اونوتدوم ایچلرینده
اوجسوز بیر دنیزدیر بولاشیر قوش کؤلگه لرینده
سونرا بیردن گونش چیخار او بولاشیقلیق کئچر
یاز ملک لرینین اتکلریندن بولوتلار بیچر
گؤیلرین گؤم گؤی بوغدالاری اوزه رینده
قارنلیق بولوتلاری بوشونا داغیدیر کولک
کؤلگه دن آیدین دیر گؤزلرین بیر دامجی یاش گؤرونونجه
جانیم قیریلان یئرینده کی ماوی لییینی ده
یاغیشدان سونرا گؤیلرینی ده قیسقاندیریرلار
من بو رادیومو بیر قارا اورانیوم داشیندان چیخارتدیم
منیم ده بارماقلاریم یاندی یاساق اودلاریندا
تاپیب یئنی دن ایتیردیییم جنت اؤلکه
گؤزلرین "پرو"مدور منیم قولکوندوم*
کایینات پارام پارچا اولدو بیر آخشام قاباغی
هر قورتاران بیر اود یاندیردی بیر قایانین اوستونده
گؤردوم دنیزین اوزونده پارلارکن
 ائلئسانین
گؤزلری ائلئسانین گؤزلری ائلئسانین گؤزلری

"آراگون"

+ نوشته شده در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ساعت 21:58 توسط زینب فرجی |

فیرانسانین اینجه ذؤوقلو فوتوقیرافچی‌سی بیر سیرا آدلیم رومانلاری اؤزل مئتودلا تانیتدیریب. یارادیجی فوتوقیرافچی کیتابلارین اوخونماسی اوچون اینسانلاری ماراقلاندیرسین دئیه بیر نئچه آنلاملی و سیمگه‌سل ایشله‌ولی فوتوشکیل‌لر چکیب توپلومسال شبکه‌لرده گئنیش آلاندا یاییملانماقدادیر. من ایسه اوچ کیتابی اؤرنک اولاراق سئچیب تورکجه آچیقلاما وئریب، خیدمتینیزه سونورام. اومارام بو گؤزل و ایلگینج ایش هرکسده ائتگیلی اولا.
----------------------------------؛
1984
یازار: جورج اورول
اورولون بو قارا رومانی اینسانلارین بوتون گونده‌لیک چالیشمالاری، دوشونجه‌لری و باشقا بیر فیکیره ساری یؤنلمک‌لرینی پلیس اورقانلاری و دئمک بیر توتالیتئر حاکیمییتین وریندن کنترل اولونان دونیانی تصویره چکیر. داستانین قهرمانی وینستون اسمیت آدیندا بیر کیشی‌دیر. وینستون اونا زورلا ایملا اولموش دونیایا، اؤز بئینینده یارانان قوشقو و سورولارلا اوزله‌شیر. بو قوشقولانمالارین سونوجو اولاراق حاکیمییت وریندن توتوقلانیلیر. اولدورولمور آنجاق دوشونجه‌سی بیله سیلینیر. داها وینستون او وینستون دئییل، ایکی آرتی ایکی کیمی بللی سورویا اونلار دئییرلر بئش او ایسه بئشی وورغولاییر. بیر گون اینیزاعی بیر اؤلکه‌یله دوست اولورلار اونو آلقیشلامالی اولور ارته‌سی گون همین اؤلکه‌یله یئنه اینتیزاعی ساواشماقلارینا گؤره دوشمان اولورلار، بو اوزدن اونلارا قارشی سؤیوش وئریر. حاکیمیتین گوجو اوچ تمل شئی‌دیر: 1- تئلئسکیرین‌لر (اینسانلاری کنترل ائدن دوربین‌لر) 2-اولو رهبرین سؤزلرینی یایان تئلئویزییا، اونون یانی سیرا باهالیق، اوجوزلوق، یئنی یاساق‌لار، ساواش مئیدانی‌نین خبرلرینی یایان آراج 3- ساتقینلارلا بیرگه امنیتی قووه‌لر.
"بئتلی"نین بو فوتوشکیلینده کامئرایلا کیتاب، دوشونجه‌نین کنترل ائدن آراجلاری اولاراق بیر نوماد و سیمگه کیمی ایشلنمیشدیر. کامئرا دوز کیتابی کنترولو آلتینا آلیب‌دیر. اوخوجونون نه اوخودوغونا بیله دخالت ائدیری. شکیلده پولاتدان(فولاد) اولان دوورلار گؤره‌نین بئینینده بیر آددیم اؤنه سوروب بیر دوستاق (زیندان) فضاسینی ترسیم ائدیری.

------------------------------
دونیالار ساواشی
یازار: اچ. جی. وئلز

1938 میلادی ایل، اکتبر آیی‌نین اوتوزوندا اورسئن وئلز، سینئمانین تای‌سیز نابیغه‌سی، بو چوخ سس‌سالان رومانی بیر رادیو یایینی پروقیرامیندا، کئچیرتدی (برگزار کرد). سونوجدا میللت اوزایلی‌لارین (فضایی‌‌لرین) باسقینی‌نین الیندن قاچسینلار دئیه ائولرینی ترک ائدیرلر. بو کیتاب ایلک کیتاب ایدی اوندا اینسانلارلا اوزایلی جانلی‌لاری‌نین آراسیندا اولاسیلیغی یوخاری اولان ساواش حاقدا دانیشیردی. بو کیتابین ائتگیسینده ایکن باتی اؤلکه‌لرینده یاشایان کوتله هرآن اوزایلی‌لارین باسقینینی گؤزله‌ییردیلر.
"بتلی"‌نین فوتوشکیلینده وئلزین کیتابی اوزایلی‌لارین توپلاری توخونوب، او ایسه بونا چاشمیش دورومدا باخیر. کیتابین جهتی و توستونون قالخماسی بو آتیشین اوزایدان اولدوغونو ثبوتلاییر.
---------------------------------؛
قیرمیزی کیتاب
یازار: مائو تئسه تانگ

یئنی چین لیدئری، مائو، 1968 میلادی ایلده «قیرمیزی کیتاب» آلدی کیتابینی یازیری. بو کیتاب کمونیستی چین‌ین دئمک اولار مانیفئستی ساییلیر. چین‌ین سونرا دوشن اولایلارینی بو کیتابین اوزوندن آراشدیریب تفسیر ائدن‌لرین سایی‌سی آز دئییل‌دیر.

"بئتلی" بو شکیلده اللرینی قیرمیزی بویالی، یا باشقا دئییشله قانلی گؤروب بونا چاشقین قالیر. بارماقلاری‌نین اوزه‌رینده‌کی قیرمیزی بویا، سیمگه‌سل بیر ایشله‌و داشیییر. بو قیرمیزی بویا اؤنجه سول پارتیزانلاری‌نین سیمگه‌سی اولان قیرمیزی بایراغی وورغولاییر، اؤته یاندان قیرمیزلیق بیر ته‌هر قانی سیمگه‌له‌ییر. دامان قان ایسه بو کیتابدان ائتگیله‌نه‌رک مینلرجه اینسانین اؤلوم فرمانی‌نین صادیر اولماسینی اؤنه چکیری. اؤرنه‌یین 1968-نجی میلادی ایل چین‌ین تیان‌آن‌من مئیدانیندا اوز وئرن سوی‌قیریم چینی کؤتو بیچیمده دونیایا تانیتدیرمیشدی

+ نوشته شده در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ساعت 21:56 توسط زینب فرجی |

مطالب قدیمی‌تر